ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
 
 
زمان
جمعه، 9 خرداد 1399 Label
     
 
به روایت تصویر .....

     
 
واحد پژوهش حوزه هنری استان مازندران


واحد پژوهش  حوزه هنري مازندران


مسئول واحد :
یاسر محمودی برنتی


واحدپژوهش
:

به منظور پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي استان ازطريق انجام تحقيقات كاربردي ، شناخت مخاطبان برنامه هاي مركز ، سنجش نيازآنها واطلاع ازنظرات مخاطبان درباره برنامه ها وهمچنين همكاري با مراكز تحقيقاتي سازمان درانجام دهي طرحهاي پژوهشي این واحد فعالیت می نماید.

وظايف :

-           انجام دهي تحقيقات كاربردي مورد نياز مركز .

-           شناخت مخاطبان برنامه هاي حوزه دراستان وديدگاههاي آن ها نسبت به برنامه ها ازطريق انجام دهي تحقيقات پيمايشي .

-           ارتباط با مجامع علمي وپژوهشي استان به منظور افزايش سطح كيفي تحقيقات .

-           مطالعه وبررسي درزمينه هنرهاي بومي وفرهنگ مردم استان .

-           گردآوري ، نگهداري وسازماندهي اطلاعات مورد نياز براي انجام يابي امور پژوهش حوزه .

-           اجراي سياستهاي تحقيقاتي ابلاغ شده ازسوي مركز يا حوزه هنری .

-           نظارت بر شيوه هاي انجام واجراي تحقيقات .

-           برقراري ارتباط با دانشگاهها ومجامع علمي وپژوهشي دراستان ومراكز تحقيقاتي حوزه هنری وجلب همكاري آنها در انجام دهي طرحهاي تحقيقاتي .

-           ارائه گزارش هاي ادواري به معاون آموزش وپژوهش ، ورئيس حوزه هنری .

-           شناسايي استعدادهاي فرهنگي پژوهشگران ونخبگان فكري منطقه وتهيه وتدوين شرح حال زندگي آنها وتلاش براي ايجاد ارتباط به منظوربهره گيري ازآنها درتهيه برنامه ها وآثارتوليدي.

     
 
جستجو ....
  
     
 
لینک استاره سو ...

استاره سو
فصلنامه پژوهشی ، فرهنگی و هنری ....
 

     
حوزه هنری مازندران | نقشه سايت