ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 

شعر ....
روزه­هاي سكوت
روزه­هاي سكوت زخم­هـايت شكفتـه، رنگارنـگ رخت­خوابت هميشه شرمنـده! چشم­هايت چه خيس مي­خندند دردهـايـت كمـي پـراكـنـده
تعداد مشاهده : 767 -  چهارشنبه، 14 بهمن 1388  13:40:41

روزه­هاي سكوت

 

زخم­هـايت شكفتـه، رنگارنـگ                 

 رخت­خوابت هميشه شرمنـده!

چشم­هايت چه خيس مي­خندند                            

 دردهـايـت كمـي پـراكـنـده

 

خنده­هـايت عمـل نكـرده شده                                 

مي­روي تا بـه گـور، تن  بـدهي

 مثـل احسـاس  اوليـن رفتـن                                   

 هـرچـه داري براي من بـدهي

 

ضربدرهـا هنـوز بـر شيشه­ست                             

تـا نپـاشـد دلـت بـه يكبـاره

زير اين طعنـه­هـاي بمب­آسـا !                                 

شـايعـاتـي  شبيـه  خمپـاره !

 

سـازمـان بشـر ! حقـوق ملل !                                 

داستـان واقعـاً غم­انگيـز است

هـاي. . . ! انگار نيستي در بـاغ                             

 سرو تسليمِ حكم  پاييـز است

پلـك­­هـا را كنـارتـر بـزنيــد                                        

 قلب­هاتان هميشه در اِغماست!

واقـعيـت هنـوز بيـمـار است                                    

 واقـعيـت اسيـر ملحفه­هاست!

 

از سكـوتت بگـو، زمـانـي كـه                                     

 ناگهـان بر سرش جنـون باريد

اسـپـري­هـاي انگـليـسي، در                                   

 عِطرهـاي فرانـسوي ! پيچيـد

 

اشك و لبخنـد او يكـي شده­اند                              

 پشت چشمـان ابرنـاكِ خمـار

در پس زجّه­هـاي پـي در پـي                                

 كم­كمك مي­شود به مرگ دچار

 

روي ماهـش شكسته­تـر از دل                               

سرفه­هايش زيادتـر شده­ است

از نگـاهـش تگـرگ مـي­بـارد                                     

شيميـاييش حادتـر شده است

 

نسخه­هـايي كـه مي­شود انبـار                                

قرص­هـايي كـه دكتـرش داده

مثـل سـاطـور دردهـاي غليظ                                  

 كه بـه جـانش دوبـاره افتـاده

 

اي بـقـايـاي عشـق­بـازي­هـا!                                       

 ردّ لب­هـاي مرگ بـر جسمت!

حـرف­هـا را بسـاب در سينـه                                    

زندگي شد خلاصـه در قسمت

ابـتــدا در مـيـان  رقــص پــلاك                                   

 شكـل «مـرغ مهـاجـرَ» ت كـردنـد

بعد در «شيشه­اي»تـريـن «آژانـس»                      

منتـقــدهـا محـاصِـرَت كــردنـد

 

شيـميـايــي زدنـد و پـرسـيــدي:                                    

 اين چه دودي است؟ شايد اسفند است!

بــوي بــادام تـلـــخ  ســوزآور؟!                                      

 اي خدا! بـاز ايـن چـه ترفنـد است؟

 

صـورتـك هـم نـداشتـي، مـؤمـن !                                 

 نـامـت آن روز مـاجــرايــي شـد

در جـــواب اشــاره كــردن­هــا                                       

 مـردِ مجــروحِ  شيـميـايـي شـد

 

روزه­هـاي سـكــوت مـي­گـيــري                                    

آفـتــاب تـو  بـر لـب بــام است

دردهــا را كـمـي تـحـمـل كــن                                      

 انـتـظـار تـو  رو بـه اتمـام اسـت

 

احـتضـاري شـبيــه اسـتــحلال                                       

 انـتـظـار شـروع يــا پـايــان؟!

عيـد فطـري كـه مي­روي  از دست                             

عيـد فطـري كـه مي­شـود قربـان.

حسين خليلي ـ نكا

تولد: 1361ـ ديپلم رياضيحسين خليلي
 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]